Právě jste na stránce osvětlení Philips. K dispozici máte její lokalizovanou verzi.

Další značky od

Návrhy


  Pro chytrá města je úspěch v konektivitě

  Nový ekosystém pouličního osvětlení


  V nových chytrých městech je úspěch v konektivitě. A konektivita začíná osvětlením.
   

  V dnešní době, kdy propojené osvětlení nahrazuje osvětlení konvenční, se ono dobře známé pouliční osvětlení stává inovační platformou. Podle společnosti Gartner bude „18 % globálního pouličního osvětlení v městských zónách připojeno do pěti let, oproti 3 % v roce 2018“. Právě dnes se konektivita začíná projevovat jako technologický základ celého ekosystému městských projektů, které změní způsob, jakým obyvatelé měst obývají svá prostředí.

   

  Chytré osvětlení poskytuje dokonalou infrastrukturu pro městský internet věcí. Sloupy veřejného osvětlení mohou dostatečně napájet širokou škálu zařízení IoT a jsou již rozmístěny po celém prostoru města. Skutečnost, že jsou obvykle umístěny nad ulicí, znamená, že mají vhodnou polohu pro to, aby na nich byly umístěny snímače sledující pohyb napříč městskou oblastí a řadu podmínek a okolností v ní. Tímto způsobem je celoměstské propojené osvětlení ideální pro hostování komunikační sítě, která dnes i v budoucnosti může podporovat aplikace IoT.

   

  Zatím je vše dobré. Aby však ekosystém inteligentního osvětlení fungoval, vyžaduje koordinované úsilí mnoha zúčastněných stran, včetně inženýrů, systémových integrátorů, prodejců pouličního osvětlení, prodejců internetu věcí a poskytovatelů komunikačních služeb – nemluvě o městských úřadech. Je tedy zásadní spolupracovat s takovým dodavatelem, který dokáže zvládnout celou řadu kompetencí vyžadovaných pro zřízení propojeného systému osvětlení.


  Budování ekosystému


  Zde jsou prvky, které je nutné znát, snažíte-li se rozjet projekt transformativního propojeného osvětlení.

   

  Hardware: Propojená svítidla jsou jen začátek. Městské projekty IoT často potřebují také přístup k hlubokým odborným znalostem v oblasti IoT zařízení. Patří mezi ně senzory, kamery, mikrofony a navigační zařízení.

   

  Software: Iniciativy inteligentních měst vyžadují komplexní platformu internetu věcí, která bude poskytovat konzistentní a škálovatelnou základnu jak pro pilotní projekty, tak pro iniciativy, které zatím ještě nikoho nenapadly. Dále potřebujete komplexní řídicí panely pro manažery a dost možná také rady ohledně vývoje uživatelských aplikací, které mohou tito manažeři používat ke každodenní správě projektu.

   

  Komunikační a síťová infrastruktura: Podle společnosti Gartner jsou „systémoví integrátoři a globální výrobci osvětlení preferovanými partnery správců měst v případě iniciativ zaměřených na modernizaci pouličního osvětlení; počínaje rokem 2016, CSP jsou uvedeni jako partneři pouze v 16 % projektů inteligentního osvětlení měst.“ Ekosystém chytrého města potřebuje spolehlivé připojení a dostatečnou šířku pásma, aby mohl prosperovat. Hledejte partnery, kteří vám dokážou poradit se správnou směsicí komunikace – celulární, malé buňky, Wi-Fi a IoT na krátké vzdálenosti, abyste zajistili konzistentní a hladkou komunikaci.

   

  Ukládání a analýza dat: Dobře vybavené chytré město generuje velké množství informací, kterých mohou městští manažeři využít ke zvýšení kvality života. Data ze snímačů udávající, kdy je v ulicích silný provoz a kdy ne, samozřejmě mohou přinést inteligentnější osvětlení určitých částí města – svítidla lze ztlumit tehdy, když v jejich blízkosti nikdo není, a tím šetřit peníze. Ale těch věcí, které se tu nabízejí, je daleko více. Data ze snímačů kvality ovzduší mohou informovat iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Údaje o dopravě, zvycích při parkování, době, kdy nastává dopravní špička, a dokonce o rychlosti větru a vlhkosti vzduchu mohou pomoci podpořit iniciativy, které zvyšují kvalitu života.

  Tyto příležitosti však zůstanou nevyužity, pokud snímače internetu věcí nedokážou předávat data do úložišť, kam by mohly snadno přistupovat výkonné analytické nástroje. Výsledek: Musíte pracovat s poskytovateli dat a analytiky, kteří rozumějí tomu, jak zacházet se stovkami tisíc nových informačních zdrojů. Jen tak budete moci využívat a získávat poznatky, které máte k dispozici.

   

  Energetická síť a inženýrské sítě: V mnoha městech se osvětlení již zajišťuje ve spolupráci s provozovateli veřejných služeb nebo sítí, nebo jako služba jimi poskytovaná. Vztahy vedení měst s těmito provozovateli mají typicky původ v éře osvětlení s nižší technologií. Tyto vztahy proto mohou vyžadovat úpravu. Spolupráce s partnery, kteří rozumí službám poskytovaným provozovateli sítí, může být cenná. Za prvé, může pomoci zlepšit strukturu nákladů projektu. Za druhé to může vést ke správnému rozdělení odpovědnosti mezi energetické společnosti a úřady.

   

  Systémová integrace: Systémový integrátor, který má zkušenosti s vámi vybraným propojeným osvětlovacím zařízením, vaší platformou IoT, vaším podnikovým úložištěm dat a vašimi poskytovateli sítí, vám může pomoci zkrátit dobu implementace a zkrátit čas, než vám přinese výhody.


  Uvedení koordinovaného ekosystému do činnosti


  Správný prodejce, který dokáže pokrýt alespoň několik základních východisek vyjmenovaných výše, spojí řadu samostatných iniciativ do dynamického a úspěšného systému. Zamyslete se nad tím, jaký je rozdíl mezi IoT snímačem počítajícím automobily a softwarem, daty a analytickým propojením, které dokáže převést dopravní statistiky do lepšího designu silnic. Nebo se znovu zamyslete nad rozdílem mezi pasivním bezpečnostním záznamem videa a situačním sledováním v reálném čase.

   

  To první je užitečné a potřebné. To druhé ovšem může upozornit pohotovostní zásahové složky nebo dokonce uvést v chod zásadní změny pouličního osvětlení – jako je nečekaný záblesk světla na scéně noční pouliční hádky – a zmírnit tak problémy dříve, než eskalují. Odbornost správného prodejce překlenuje takové rozdíly.

   

  V mnoha případech silní dodavatelé spolupracují s dodavateli z řad partnerů, aby tuto odbornost rozšířili. Například společnost Signify uzavřela partnerství se společnostmi Ericsson a American Tower ohledně svého inteligentního sloupu propojeného veřejného osvětlení; se SAP kvůli projektu integrace dat v chytrém městě, jenž je založený na platformě SAP HANA; a také s dalšími subjekty.


  Prostor k učení a růstu


  Správný dodavatel ví, že do vašeho ekosystému osvětlení musí zabudovat prostor, aby se vaše projekty mohly měnit a růst. To je důležité, protože technologie chytrého města po svém spuštění téměř vždy inspirují nové iniciativy. (To je jeden z důvodů, proč se podle společnosti Gartner průměrný počet případů použití pro projekty chytrého osvětlení mezi lety 2015 a 2017 zhruba zdvojnásobil.)

   

  Ekosystém, který se může měnit a růst, navíc pravděpodobně potěší hlavního účastníka projektu propojeného osvětlení: veřejnost. Spolupráce občanů se pro iniciativy inteligentních měst stává stále důležitější, protože veřejné povědomí o těchto iniciativách roste – a protože občané ve „světových městech" po celé planetě si začínají stále více a pečlivěji vybírat, které projekty ovlivní jejich komunity. Hlavní město Walesu, Cardiff, drží prst na tepu doby: požádalo své obyvatele o názor ohledně výběru teploty světla u nových pouličních LED svítidel.

   

  Vybudování celoměstské propojené sítě pouličního osvětlení je nedílným krokem k vytvoření komunikační sítě, která může podporovat aplikace IoT dnes i v budoucnu. Je to ale také iniciativa náročná na plánování a práci, která vyžaduje koordinaci mezi řadou zúčastněných stran. Vzhledem ke všem pohyblivým částem máte největší šanci na úspěch, pokud pověříte dodavatele, který může nabídnout širokou škálu kompetencí.


  Gartner, Market Insight: How Should CSPs Exploit the Opportunity of Smart City Streetlight Projects? Toni Nygren, Wm. L. Hahn, Godfrey Chua, 6. června 2018. Společnost Gartner nepropaguje ani nepodporuje žádného dodavatele, produkt nebo službu vyobrazenou ve svých výzkumných publikacích a neradí uživatelům technologií, aby si vybírali pouze dodavatele s nejvyšším hodnocením nebo jiným označením. Výzkumné publikace společnosti Gartner obsahují názory výzkumné organizace společnosti Gartner a neměly by být vykládány jako jakékoliv tvrzení o skutečnosti. Společnost Gartner se ve vztahu k tomuto výzkumu zříká veškerých záruk, ať už výslovně vyjádřených nebo předpokládaných, včetně jakýchkoli záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

  Sdílejte tento článek

  • Přehled zákazníků

   Přehled zákazníků

   Přehled našich případových studií Interact.

  Sledujte nás na: